HEM KURSER KURSMATERIAL ANMÄLAN KONTAKT LÄNKAR

Fartygsbefäl klass VIII (TSFS 2011:116)

 

Kursinnehåll

 

    Bryggtjänst, navigation (24 tim)

    - Teori med tillhörande simulatorövningar inklusive uppstartning, kontinuerlig drift,

       felsökning och avställning av huvudmaskineri

    - Sjökort, nautiska publikationer, symboler och förkortningar

    - Hydrografi och sjökorts tillförlitlighet

    - Kurser och bäringar, rättning för deviation och missvisning

    - Bestämmande av fartygs position genom utnyttjande av landmärken, sjömärken etc.

    - Elektroniska navigationshjälpmedel, dess förmåga och begränsningar

    - Meteorologi, väder- och väderinformationssystem

    - Internationella och nationella sjövägsregler

    - Regler för bryggtjänsten, vakthållningen ombord

    - Att planera och genomföra en resa inomskärs och i kustnära farvatten

 

    Bryggtjänst, radar (10 tim)

    - Radarns principer

    - Faktorer som påverkar radarns prestanda

    - Praktisk förmåga att kunna utnyttja radar:

    - För positionsbestämning

    - Vid gång i farled

    - För att bestämma andra fartygs sanna kurs, fart och närmsta passageavstånd

      i syfte att förhindra kollision

    - Praktiska övningar på verklig utrustning alternativt simulator

 

    Miljö- och fartygsteknik (22 tim)

    - Grundläggande stabilitetsbegrepp

    - Placering av last- och passagerare och dess inverkan på fartygets stabilitet

    - Faktorer som påverkar mindre fartygs manövrering med tonvikt på inre farvatten

    - Åtgärder till skydd för den marina miljön

    - Åtgärder vid partiell förlust av flytbarhet

    - Manöver- och maskinsystem ombord

 

    Säkerhet - brandskydd (8 tim)

    - Brandtriangeln

    - Brandtyper, flambarhetsgränser

    - Brandorganisationen ombord

    - Brännbart material, bränders spridning

    - Olika släckmedel och system

    - Släckmetoder

    - Brandmans utrustning

    - Praktiska släckövningar

 

    Säkerhet - hälso- och sjukvård (8 tim)

    - Grundläggande anatomi

    - Cirkulations- och respirationssystem

    - Diagnostisering

    - ABC-sjukvård, omhändertagande av skadade

    - Transport av skadade

    - Hypotermi

 

    Säkerhet - personlig säkerhet (8 tim)

    - Säkerhetsorganisationen ombord

    - Vilka nödsituationer som kan uppstå, t.ex. brand, kollision och grundstötning samt

       vilka åtgärder som skall vidtas i samband med dessa

    - Personlig livräddningsutrustning

    - Livbåtar och livflottars egenskaper och utrustning

    - Flytvästars hantering

    - Egenskaper och handhavande av pyroteknisk utrustning

    - Olika typer av evakueringssystem

    - Vikten och nyttan med regelbundna övningar

    - Effekter olyckor kan ha på den marina miljön samt vilka åtgärder som kan vidtas

      för att minimera dessa

 

    Passagerarsäkerhet (8 tim)

    - Assistera passagerare till embarkeringsstation

    - Undvika och begränsa panik bland passagerare och besättning

    - Hjälpa passagerare med den personliga livräddningsutrustningen

    - Använda passagerarlistor vid embarkeringssituationer

    - Ge klara och koncisa order

    - Genomsökning av fartyget

    - Metoder för att assistera passagerare med handikapp

 

    Nödåtgärder (8 tim)

    - Olika kommunikationsmetoder

    - Nödsignaler och nödtrafik inklusive avläggande av kunskapsprov för VHF certifikat

    - Åtgärder att vidta efter en kollision eller grundstötning; skadeinventering

    - GMDSS-systemets funktion inklusive SAR

    - SART och EPIRB

 

    Författningar (8 tim)

    - Sjömanslag, social lagstiftning

    - Nationell sjösäkerhetslagstiftning

    - Nationell miljölagstiftning

    - Sjölagen, kap. 1, 6. 18 och 20

 

OBS!

För att bli examinerad fordras innehav av SRC (VHF-certifikat)

 Copenhagen Malmö Maritime Academy info@cmma.se Erikslustvägen 38 070 - 998 22 23 217 73 MALMÖ